طبق اطلاعیه قبلی و با درخواست اعضای حاضر در نشست، انتخابات برای تعیین نفرات هییت مدیره صندوق صورت پذیرفت و نهایتا افراد ذیل برای دو سال به عنوان هییت مدیره صندوق انتخاب شدند؛

۱) جناب آقای رجبی عضو
۲) جناب آقای اسلامی زاده عضو
۳) جناب آقای جناقی عضو
۴) جناب آقای سیدی عضو
۵) سرکار خانم غلامی عضو
۶) جناب آقای تفرشی عضو
۷) جناب آقای کرمی عضو
۸) جناب آقای اکبری بازرس

و سپس بر اساس توافق همگی حضار جناب آقای رجبی به عنوان رئیس هییت مدیره، جناب آقای جناقی به عنوان نایب رییس و جناب آقای باغبانی به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند.