نوشته‌ها

چرا باید محیط پرورش قارچ به خوبی تهویه شود؟

منظور از عملکرد تهویه تنظیم دما، ایجاد حرکت یکنواخت هوا، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی از طریق بستر قارچ است. همان طور که میدانید قارچ تمام موارد مورد نیاز برای رشد خود را از بستر می‌گیرد و این بستر باید از دما و تراکم مناسبی برخوردار باشد تا بتواند مواد مغذی لازم برای قارچ و موجودات میکروسکوپی مفید موجود در بستر فراهم آورد. به این تبادل و جابجایی هوا تهویه بستر قارچ می‌گوییم.

شکل بالا نشان می‌دهد که چگونه تهویه، موجودات میکروسکوپی را با اکسیژن تامین می‌کند و  CO2، گرما و بخار آب را از محیط حذف می‌نماید.

حجم و کیفیت بستر کمپوست و کیفیت هوا بر فعالیت میکروسکوپی تأثیر می‌گذارد که الزامات تهویه بستر قارچ را در اتاق فاز دوم تعیین می‌کند.

حرکت هوا در بستر کمپوست به میزان فعالیت میکروسکوپی بستگی دارد. گرمای تولید شده توسط موجودات میکروسکوپی در بستر کمپوست باعث می‌شود که هوای خنک اطراف آن به سمت گرما کشیده شود. این حرکت هوا تضمین می‌کند که اکسیژن کافی در بستر کمپوست برای رشد موجودات میکروسکوپی وجود دارد. تا زمانی که حرکت هوای خوبی در بستر کمپوست وجود دارد، باید اکسیژن کافی برای موجودات میکروسکوپی وجود داشته باشد.

تصمیمات دما و تهویه هوا با توجه به هدف فاز دوم تغییر خواهد کرد، که این تغییرات فعالیت میکروسکوپی را بررسی می‌کنیم.

فعالیت میکروسکوپی در بستر کمپوست به در دسترس بودن نیازهای رشد آنها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست و مرحله فاز دوم بستگی دارد. در دسترس بودن غذا، آب، اکسیژن و دما تا حد زیادی به ویژگی های فیزیکی (طول، بافت و رطوبت) و شیمیایی (درجه کمپوست، هوازی یا بی هوازی، کمیت و کیفیت غذا) بستر کمپوست بستگی دارد.

استفاده از هوای تازه بیش از حد در فاز دوم در طول هوای سرد ممکن است باعث شود که از بخار بیشتری برای حفظ دما در اتاق استفاده شود. بخار بیش از حد می تواند روی سطح کاه متراکم شود. رطوبت آزاد روی کاه، محیط را برای موجودات میکروسکوپی، خیلی مرطوب یا بی هوازی می‌کند.

بستر کمپوست مرطوب و متراکم بدون تهویه و هوادهی مناسب پس از پر کردن ممکن است منجر به شرایط بی هوازی شود. کمبود اکسیژن به نفع موجوداتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بستر کمپوست را تغییر می‌دهند و این تغییر باعث کاهش پایداری بستر کمپوست برای رشد قارچ می‌شود.

به عنوان مثال، پس از پر کردن دمای کمپوست بالاتر از محدوده تهویه و شرایط بی هوازی ممکن است به کربوهیدرات‌های در دسترس و pH پایین‌تر در بستر کمپوست منجر شود. این ترکیب ممکن است به رشد قارچ‌هایی مانند کپک سبز تریکودرما کمک کند.

بنابراین توجه به تهویه بستر قارچ مناسب در خلال فاز ۲ کمپوست بسیار ضروری است.