در این قسمت تمامی همایش ها و نشست ها و نمایشگاه ها و گرده همایی ها و جلساتی که مجتمع کشت و صنعت بستر بذر خورده قارچ سحر ( سهیل کمپوست ) حضور داشته نمایش داده خواهد شد