بازدید فرماندار محترم شهرستان آّبیک از مجتمع سهیل کمپوست