بازدید دهیاران بخش مرکزی شهرستان فامنین از مجتمع سهیل کمپوست